اتوماسیون اداری (OA)

This is a simple hero unit, a simple jumbotron-style component for calling extra attention to featured content or information.

تماس با ما

اتوماسیون اداری در sadrafzar ERP

نرم‌افـزار اتوماسـیون اداری GALEX ERP بـا ایجـاد نظـم سـازمانی منحصـر بفـرد، ارتبـاط عمیقــی بیــن بخش‌هــای مختلــف یــک مجموعــه ایجــاد می‌کنــد. مزیــت رقابتــی نرم‌افــزار اتوماســیون اداری GALEX ERP فراگیــر بــودن آن اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه شــما می‌توانیــد، فرآیندهــای اداری ســازمانتان را بــه کمــک ایــن نرم‌افــزار مدیریــت کنیــد و بــدون محدودیــت آن را تغییــر و توســعه دهیــد. همچنیــن داشــبوردهای تلفــن همـراه، امـکان چـک کـردن پیام‌هـای روزانـه و ارجـاع بـه همـکاران را از طریـق موبایـل فراهــم می‌کنــد.

نرم‌افــزار اتوماســیون اداری GALEX ERP ایــن امــکان را بــه شــما می‌دهــد کــه ضمــن ثبـت نامه‌هـای صـادره و وارده، اصـل مسـتند نامه‌هـا را نیـز در نرم‌افـزار پیوسـت کنیـد. بــه کمــک سیســتم گــردش کار یــک فــرم خــاص را در ســازمان بــه جریــان درآوریــد و پیگیــری کنیــد. عــلاوه بــر مدیریــت تعاملات درون ســازمانی، ارتباطــات الکترونیــک بــا ســازمان‌های دیگــر نیــز تحــت همیــن نرم‌افــزار مدیریــت می‌شــود. در واقــع بــا تعریــف ایمیل‌هـای سـازمانی درون نرم‌افـزار، امـکان دریافـت و ارسـال ایمیـل در فضـای نرم‌افـزار اتوماسـیون اداری GALEX ERP وجـود دارد و همچنیـن ایمیل‌هـای مذکـور قابلیـت ایجـاد گـردش کار دارنـد.

ایــن نرم‌افــزار بــه صــورت پایــه از چهــار زیــر سیســتم تشــکیل شــده اســت امــا در تجربه‌هــای مختلــف از ســازمان‌ها ایــن زیــر سیســتم‌ها کاملا متنــوع و متعــدد اســت.


مزایای نرم‌افزار

  • کارتابل واحد برای تمامی فرم‌ها
  • مدیریت گردش‌کار
  • دریافت ایمیل سازمانی در نرم‌افزار و امکان ارجاع آن
  • بایگانی اطلاعات فنی به همراه اصل مستندشان